Hlavní stránka / Obchodní podmínky

Filtrovat nabídku


Hledat inzerát podle parametrů

Cena

0 Kč - 1 700 000 Kč

Kontakt


  • (+420) 775 939 555
Chci ocenit les
Chci prodat les
Katastr nemovitostí

Poptávky


Dřevo les na Facebooku

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém portálu na adrese www.drevo-les.cz a www.drevoles.cz (dále jen „portál drevoles“).
1.2 Provozovatelem portálu Drevoles je společnost Brodská lesní s.r.o., IČ: 05458561, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, (dále jen „poskytovatel“).
1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 17.2.2020.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Annonce, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější     datum účinnosti.
2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.
2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Přístupnost, srozumitelnost

3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.
3.2 Doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo překvapivé jsou navíc v textu za účelem jejich řádného pochopení objednatelem zvýrazněny podtržením.
3.3 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu Drevoles ve verzi pro tisk. 

4. Podmínky objednání a zveřejnění Inzerce

4.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem a zveřejněné na portálu Drevoles. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.
4.2 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
4.3 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové v následujících případech:
(a) inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;
(b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
(c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.
4.4 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 4.3, pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 4.3 této smlouvy.
4.5 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele. 
4.6 Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.

5. Cena inzerce

5.1 Cena inzerce je zdarma.